olvrouw olvrouw olvrouw
 
Nieuws O.L.Vrouw
 

 

Predicatie over de Pastorale Eenheid door Evelien Van Heyst

Een aantal weken geleden heeft u in het parochieblad een reeks artikelen kunnen lezen i.v.m. de Pastorale eenheid Damiaan.
Misschien herinnert u zich HOBEKIWI, het letterwoord dat stond voor Hoboken – Berchem – Kiel - Wilrijk en het grondgebied dat 19 parochies omvat.
Onder deze naam werden er in 2016 een reeks ontbijten georganiseerd om mensen die met pastoraal bezig zijn bij elkaar te brengen.  Deze ontbijten waren thematisch op het vlak van liturgie, catechese en verkondiging en diaconie.
Het was de bedoeling om mensen die in deze domeinen pastoraal werkzaam zijn met elkaar te laten kennismaken en met elkaar in gesprek te laten gaan.
Aan de hand van de bevindingen van deze gesprekken kon er dan een beeld gevormd worden van de sterktes, de zwaktes, de kansen en de bedreigingen waarmee de pastorale werking in HOBEKIWI op korte, middellange en langere termijn zal of kan te maken hebben.
Deze ontbijten waren de start met het oog op de oprichting van een pastorale eenheid.
Volgens het beleidsdocument van onze bisschop is een pastorale eenheid een structuur met als doel de pastorale zorg binnen het grondgebied van meerdere parochies te bevorderen
Er werd een stuurgroep samengesteld die de oprichting van de pastorale eenheid moest voorbereiden.  Dit was voornamelijk een administratieve bezigheid waarin er een dossier moest worden samengesteld dat een beeld gaf van hoe de pastoraal er in HOBEKIWI uitziet.
Aan de hand van de bevindingen van de ontbijten werden er visieteksten opgesteld en er werd een inventaris opgemaakt van wie, waar met wat bezig is binnen de grenzen van HOBEKIWI.
Misschien herinnert u zich ook de bevraging naar de naam van de op te richten PE en de locatie van de zogenaamde “zondagskerk”.
Kortom het werd een lijvig dossier dat uiteindelijk bij het bisdom werd ingediend.
Op 31 mei 2018 werd dan door onze bisschop de PASTORALE EENHEID HEILIGE DAMIAAN officieel opgericht.
De pastorale eenheid Damiaan wordt gestuurd door een team van 9 mensen.
Elk lid van het team heeft daarbij de verantwoordelijkheid of speciale aandacht voor een van de domeinen zoals Liturgie en gebed, catechese en verkondiging, gemeenschapsopbouw en materieel beheer. Ikzelf ben binnen het team verantwoordelijk voor Catechese en Verkondiging. Verder wordt er voor elk deelgebied een werkgroep opgericht die de mensen van het team zullen bijstaan.
Wat is de bedoeling.
Zoals reeds gezegd is het doel, de pastorale zorg binnen het grondgebied van meerdere parochies  te bevorderen. Pastorale zorg is een ruim begrip. Het gaat over veel meer dan zondagsvieringen , het zoeken naar voorgangers of voorbereiding op de sacramenten.
Naast de parochiale werking zijn er nog andere plekken waar men pastoraal bezig is. Ik denk hier aan scholen, zorgcentra, ziekenhuizen enz. Het is de bedoeling dat er tussen al deze entiteiten een soort netwerk ontstaat waarbinnen pastoraal gewerkt kan worden. En dit op het vlak van liturgie, zorg en verkondiging. Het is de opdracht van de pastorale eenheid om hieraan te werken.
Wat gaan we doen.
Het valt niet te ontkennen dat het idee van de pastorale eenheid mede is ingegeven door de steeds kleiner wordende geloofskernen en het alsmaar kleiner wordend aantal mensen waarop beroep kan worden gedaan. Priesters, diakens én leken.  Op dit vlak zal er dus ook naar oplossingen moeten worden gezocht.  We zullen dus initiatieven nemen om in elk geval over parochiemuren heen te kijken. In eerste instantie zal er plaatselijk niets veranderen.
Wat gaan we niet doen / Wat kunnen we niet doen.
Tevens wil ik benadrukken dat de oprichting van de pastorale eenheid niets te maken heeft met het sluiten of herbestemmen van kerkgebouwen of de fusies van parochies. Dit soort discussies gebeuren op het niveau van het bisdom en hierin heeft de pastorale eenheid geen enkele bevoegdheid.
Het is ook niet de bedoeling dat de Pastorale Eenheid een soort uitzendbureau is waar men in geval van nood voorgangers kan gaan zoeken. We zijn er ons van bewust dat in de toekomst her en der hiaten zullen vallen. Het is aan de pastorale eenheid om te kijken hoe we hiermee omgaan. En als het niet anders kan zullen we ons erbij moeten neerleggen dat bepaalde  leemten niet opgevuld worden.
Bij de decretering van de pastorale eenheid Damiaan werd er ook bepaald dat de Kristus Koningkerk de zondagskerk wordt. Dit wil zeggen dat er in deze kerk elke zondag om 11 uur een eucharistieviering gegarandeerd wordt. Plaatselijk verandert er niets en gaan de vieringen gewoon door zoals dat nu gebeurt.
                                            Evelien Van Heyst

 

Nieuws van Femma

Woensdag 24 oktoberHERFSTFEEST
Om 19.30 uur is iedereen welkom in zaal Moretus voor ons HERFSTFEEST.

Wat staat er op het menu:

  • Frikadellenkoek met kriekjes
  • Filmkes uit de oude doos door Vidfo
  • Een heerlijk dessert
  • Een mooie tombola

Dat alles gekruid met een gezellige babbel.
Houd deze avond dus zeker vrij, want we hopen jullie daar te ontmoeten.
Uw kernlid heeft uw kaart voor 15 €.
Iedereen die ‘s morgens een handje kan komen helpen,
is hartelijk welkom vanaf 9 uur.
Vergeet je ook de voedselmanden niet!

 

Nieuws van Okra-Joeps

Vrijdag 26 oktoberJoepscaféHALLOWEEN
Van 19.30 tot 23.23
Wij zorgen ervoor dat jullie zich veilig voelen
Wij zorgen voor een hapje en een drankje
Wij zijn er zeker
Wij hopen dat jullie er ook zijnwant alleen is maar alleen
en durf je niet alleen naar huis?HIJ gaat mee en ik ook

 

Onze website: www.olvhoboken.be

AGENDA

zondag 21 oktober
Chiro Klinker: zondagnamiddag
Chiro Sentroem: zondagnamiddag
Scouts en Gidsen: zondagvoormiddag

maandag 22 oktober
09.00 u.Open Kerk tot 12 uur
20.00 u Vidfo foto

woensdag 24 oktober
20.00 u. Sint Ceciliakoor repetitie
Scheldezonen en Sjow: repetitie
Femma herfstfeest

donderdag 25 oktober
09.00 u  klusdag in de Moretus
Kerkraad

vrijdag 26 oktober
13.30 u. WZS voedselbedeling
Joepscafé Halloween